Tsuto Kaijitsu

Hijo desheredado de Lonjiku.

Description:

- Hermano de Ameiko Kaijitsu

- Hijo de Lonjiku Kaijitsu

Bio:

Tsuto Kaijitsu

Rise of the Runelords IanWatt IanWatt